در مقاله قبلی، بخش اول مقاله بررسی آزمایشگاهی میزان ریزسختی مینا بعد بلیچینگ در خانه و در مطب به کمک لیزر را برای شما قرار دادیم در این مقاله بخش دوم را برای شما آماده کرده‌ایم. برای مشاهده بخش اول از لینک زیر اقدام کنید.

بخش اول مقاله

مسلماً پارامتر‌های لیزر باید در یک محدوده‌ایمن حفظ شوند تا از افزایش درجه حرارت در پالپ که منجر به آزار پالپی می‌شود جلوگیری گردد. در این مطالعه از لیزر دیود در حالت 1CW مطابق با دستورالعمل سازنده استفاده شد. همچنین از هندپیس غیرتماسی لیزر استفاده شد تا سبب پخش اشعه لیزر و ایجاد یک ناحیه نسبتاً بزرگ روی نمونه شود تا آسیب حرارتی به ساختار دندانی کاهش یابد.

در مطالعه حاضر میزان سختی مینا در گروه سفیدکردن در خانه به میزان 8 درصد و در گروه سفیدکردن در مطب به کمک لیزر 5/14 درصد کاهش نشان داد. با وجود این، میزان کاهش در محتوای معدنی در هیچ یک از دو گروه مورد بررسی از لحاظ آماری قابل توجه نبود. همچنین میزان سختی مینا بین دو گروه سفیدکردن در خانه و سفیدکردن در مطب به کمک لیزر تفاوت قابل توجهی چه در حالت قبل و چه بعد از سفیدکردن دندان نشان نداد.

بنابراین، تحت شرایط این مطالعه هر دو روش سفیدکردن در خانه و سفیدکردن در مطب به کمک لیزر سبب کاهش اندکی در محتوای معدنی دندان شدند که از لحاظ آماری قابل توجه نبود. همچنین، بین دو تکنیک مورد بررسی تفاوت قابل توجهی از نظر ایجاد تغییرات مکانیکی در سطح مینا وجود نداشت.

با وجود این، در تفسیر داده‌ها باید به چند نکته توجه داشت. اول این که نمونه‌های مورد بررسی در طول مدت مطالعه در بزاق مصنوعی نگهداری شدند که خود نقش مهمی‌در به حداقل رساندن تغییرات ایجاد شده در محتوای معدنی دندان‌ها در اثر درمان سفیدکردن دندان ایفا می‌کند. چنانچه نمونه‌ها در طول فرایند سفیدکردن دندان در معرض چرخه‌های پوسیدگی زا مشابه با محیط دهان قرار می‌گرفتند، ممکن بود میزان کاهش در محتوای معدنی دندان چشمگیر شود. دوم این که در مطالعه حاضر دندان‌های سالم و بدون پوسیدگی یا نقایص مینایی مورد استفاده قرار گرفت. مسلماً در دندان‌های دارای پوسیدگی اولیه یا حفره دار روند کاهش محتوای معدنی از قبل شروع شده و در صورتی که‌این دندان‌ها در معرض درمان‌های سفیدکردن دندان قرار بگیرند، ممکن است روند دمینرالیزاسیون تسریع شود و کاهش ایجاد شده در محتوای معدنی تأثیر مخرب بیشتری در سلامت و زیبایی درازمدت دندان ایفا نماید.

درنهایت باید توجه داشت که در گروه سفیدکردن در خانه امکان آزادسازی کلسیم از گچ وجود داشت که می‌توانست تا حدودی توجیه کننده کمتر بودن تغییر در ریزسختی در این گروه نسبت به گروه سفیدکردن در مطب با کمک لیزر باشد. البته با توجه به ترکیب گچ استون که کلسیم سولفات کریستالیزه متراکم است و میزان حلالیت بسیار اندکی در آب نشان می‌دهد، امکان آزاد سازی یون کلسیم ناچیز است.

یافته‌های این مطالعه در تشابه با برخی از مطالعات پیشین است که هیچ تغییر قابل توجهی در خصوصیات مکانیکی، مورفولوژی یا ترکیب شیمیایی مینا در اثر درمان سفیدکردن با غلظت‌های متفاوتی از فراورده‌های حاوی هیدروژن پراکساید یا کاربامید پراکساید گزارش نکردند.

برخلاف مطالعه حاضر، در تعدادی از مطالعات پیشین کاهش قابل توجهی در ریزسختی مینا به دنبال درمان‌های سفیدکردن گزارش شده است. بعضی مطالعات از دست رفتن بیشتر کلسیم و کاهش در نسبت کلسیم/فسفر را در نمونه‌های سفیدشده نشان دادند. سایر محققان تغییراتی در مورفولوژی مینا شامل ایجاد حفره، موج دار شدن و افزایش در تخلخل و خشونت سطح را بعد از سفید کردن دندان مشاهده کردند.

 

بیشتر بخوانید: بلیچینگ دندان

 

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تأثیرات مخرب محصولات سفیدکننده روی مینا مستقیماً متناسب با غلظت هیدروژن پراکساید و مدت درمان سفیدکردن است. محققان بیان کردند که هر چه تماس با ماده بلیچینگ بیشتر باشد، میزان از دست رفتن کلسیم از ساختار دندان بیشتر می‌شود. برخی مطالعات نیز رابطه غلظت هیدروژن پراکساید را با کاهش میکروهاردنس بررسی و بیان کرده اند که هرچه غلظت هیدروژن پراکساید افزایش یابد، میزان کاهش در سختی مینا بیشتر خواهد بود و به همین دلیل استفاده از غلظت‌های کم مواد سفیدکننده را در طی دوره‌های زمانی طولانی توصیه کرده اند تا اثرات مضر سفیدکردن مانند حساسیت دندانی و تحریک لثه‌ای کاهش یابد.

در مطالعه حاضر از دو تکنیک مختلف سفیدکردن در خانه و سفیدکردن در مطب به کمک لیزر استفاده شد. در روش سفیدکردن در مطب غلظت هیدروژن پراکساید بیشتر بود (40 درصد). در تکنیک سفیدکردن در خانه غلظت ماده سفیدکننده کمتر بود ولی مدت زمان تماس آن با سطح دندان بیشتر بود (8 ساعت در روز به مدت 15 روز). نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کند که هر دو تکنیک سفیدکردن در خانه و سفیدکردن در مطب با کمک لیزر سبب کاهش اندکی در سختی مینای سالم می‌شوند.

اگرچه ‌این کاهش در محتوای معدنی مینا در هیچ یک از دو گروه مورد بررسی از لحاظ آماری معنی دار نبود، ولی در گروه سفیدکردن در مطب که از ژل هیدروژن پراکساید 40 درصد استفاده شده بود، میزان کاهش در ریزسختی مینا حدود دو برابر بیشتر از گروه سفیدکردن در خانه بود و این نشان می‌دهد که غلظت بالای هیدروژن پراکساید احتمالاً نقش مهمی در از دست رفتن مواد مینرال از ساختار مینا ایفا می‌کند.

بعضی از نویسندگان جهت از بین بردن عوارض جانبی ناشی از درمان‌های سفیدکردن دندان اجزای رمینرالیزه کننده را به فراورده‌های بلیچینگ اضافه کرده یا مواد رمینرالیزاه کننده را روی مینای سفیدشده به کار برده اند. در این مطالعه، سختی سطح در گروهی که از ژل سفیدکننده به تنهایی استفاده شده بود به صورت قابل توجهی کاهش یافت، ولی اضافه کردن کلسیم و فلوراید به ژل سفیدکننده، سبب افزایش در سختی مینای سفیدشده گردید. با توجه به‌این که در مطالعه حاضر نیز مقدار کمی‌کاهش در محتوای معدنی دندان به خصوص بعد از درمان سفیدکردن در مطب با کمک لیزر مشاهده شد، استفاده از عوامل رمینرالیزه کننده حاوی فلوراید یا CPP-ACP پس از درمان مناسب به نظر می‌رسد. به جای آن می‌توان از ژل‌های سفیدکننده حاوی عوامل رمینرالیزه کننده جهت سفیدکردن دندان استفاده کرد.

پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی تأثیر سفیدکردن دندان در مطب با کمک لیزر و سفیدکردن دندان در مطب بدون استفاده از لیزر روی خصوصیات معدنی مینای سالم و دمینرالیزه بررسی و با روش سفیدکردن در خانه مقایسه شود. استعداد دندان‌های سفیدشده به تشکیل حفره پوسیدگی نیز باید در درازمدت و در شرایط بالینی بررسی شود.

با توجه به محدودیت‌های این مطالعه آزمایشگاهی هر دو فرایند سفیدکردن در خانه و سفیدکردن در مطب به کمک لیزر، به ترتیب باعث کاهش 8 درصد و 5/14 درصد در ریزسختی مینا شدند که البته از لحاظ آماری قابل توجه نبود. تفاوت معنی داری بین دو تکنیک سفیدکردن در خانه و سفیدکردن در مطب به کمک لیزر از نظر تغییر در محتوای معدنی مینا وجود نداشت.

امیدواریم از خواندن بخش دوم مقاله بررسی آزمایشگاهی میزان ریزسختی مینا بعد بلیچینگ در خانه و در مطب به کمک لیزر رضایت داشته باشید

منبع: برگرفته از مقاله دکتر احراری و همکاران چاپ شده در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

پروتز فیکس چیست؟
پروتز دندانی گرایشی از مراقبت دندانی است که بر جایگزینی و بازگردانی دندان‌ها تمرکز دارد. به عبارتی بهتر وظیفه بازیابی زیبایی و اصلاح طرح لبخند و سلامت دهان و دندان برعهده این پروتزهای دندانی است. ب...
ایمپلنت چیست؟
پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت می‌تواند ناحیه بی‌دندانی و تک دندانی تا بی‌دندانی کامل فک بالا، پایین یا هر دو را شامل شود. در پروتز ثابت ایمپلنت به دلیل اینکه بیمار احساس مشابه دندان طبیعی دارد، مزیت ر...