در قسمت دانستنی‌های علمی سایت لابراتوار دندانسازی لترال بخشی برای مقایسه و بررسی شرایط مختلف دندان مصنوعی داریم. در این مطلب می‌خواهیم به مقایسه میزان استحكام كششی چهار نوع دندان مصنوعی آكریلی در مجاورت با بزاق مصنوعی بپردازیم و این مقاله را برای شما شرح دهیم پس با ما همراه باشید.

از مزایای دندان‌های رزینی، اتصال شیمیایی آن‌ها با بیس پروتز می‌باشد. از آنجایی كه یك مشكل عمده كارهای عملی پروتز جدا شدن دندان‌های مصنوعی از پایه آكریلی پروتز می‌باشد و مطالعاتی كه فراوانی تعمیرات مختلف پروتزهای متحرك را بررسی كرد‌ه‌اند، بیشترین علت را مربوط به جدا شدن دندان‌های مصنوعی آكریلی با بیس پروتز می‌دانند. بنابراین ارزیابی میزان استحكام باند شیمیایی دندان‌های مصنوعی با بیس دنچر می‌تواند ارزشمند باشد. امروزه با توجه به معایب دندان‌های چینی و اینكه معمولاً این دندان‌ها فقط دارای باند مكانیكی با بیس دنچر می‌باشند، كاربرد آن‌ها محدود شده است.

امروزه محققین دریافته‌اند كه می‌توان استحكام باند شیمیایی میان دندان‌های مصنوعی و بیس دنچر را با ایجاد تغییرات فیزیكی و شیمیایی در ساختار دندان‌های مصنوعی و پلمیرهای مورد استفاده در بیس دنچر افزایش داد. از جمله این تغییرات فیزیكی می‌توان به ایجاد Diatorics در قاعده دندان‌ها، سطح ریج لپ دندان‌های مصنوعی و غیره نام برد. از جمله تغییرات شیمیایی كه می‌توان انجام داد، زدن مونومر به قاعده دندان‌ها حین پك كردن آكریل و حذف كامل موم، شستن دندان‌ها با پودرهای شوینده، تغییر در ساختار شیمیایی پلیمرها و واكنش‌های پلیمریزیشن و كاربرد سمان‌های رزینی می‌باشد.

محققین مختلف در مطالعات خود برتری رزین‌های گرماپخت را بر سایر انواع رزین‌ها نشان داده‌اند.

شكست كوهزیو، شكستی است كه خط شكستگی از محل اتصال دندان و بیس دنچر عبور نمی‌كند. بلكه این شكست می‌تواند یا در بیس دنچر یا در دندان صورت گیرد. در شكست ادهزیو، شكستگی دقیقاً در محل اتصال دندان با آكریل عبور می‌كند و در واقع دو جسم به طوركامل از هم جدا می‌شوند. در اكثر تحقیقات، شكست‌ها بیشتر از نوع كوهزیو است و نه ادهزیو، كه این نشان دهنده قدرت باندینگ مطلوب دندان‌ها با بیس دنچر می‌باشد.

هدف از این تحقیق مقایسه میزان استحكام باند سه نمونه دندان مصنوعی آكریلی پرمصرف ایرانی با یك نمونه خارجی است.

با ورود دندان‌های مصنوعی ساخت ایران به بازار و با توجه به اینكه در بازار ایران دندان مصنوعی ایوكلار ساخت ایتالیا به وفور استفاده می‌شود، انجام تحقیق حاضر لازم به نظر می‌رسید تا مشخص شود كه آیا نمونه‌های ایرانی از لحاظ قدرت باندینگ، مناسب و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی ایوكلار هستند یا خیر؟

در تحقیقی كه بر اساس استاندارد ISO 3336 انجام شده است، نشان داده شد كه استحكام باند چهار نمونه دندان مصنوعی آكریلی مورد آزمایش با هم اختلاف معنی داری نداشتند. در این تحقیق نمونه‌ها از سطح لینگوال به آكریل بیس متصل شدند. سطح لینگوال دندان‌های مختلف الزاماً یك شكل نبوده و بنابراین دارای مساحت سطحی متفاوتی می‌باشند. واضح است كه هر چه سطح تماس بیشتر باشد، استحكام باند كششی بیشتر خواهد بود و می‌تواند در نتیجه تحقیق مؤثر باشد.

در تحقیق ما جهت رفع این مشكل سطح تماس كل نمونه‌های دندانی با بیس آكریلی برابر بود. در تحقیقات مختلف سطح مقطع نمونه‌ها از 3 تا 6 میلیمتر متغیر ذكر شده است. معمولاً كارخانه‌های مختلف دندا ن‌های خود را به گونه‌ای می‌سازند كه قسمت كرونال (انسیزال و اكلوزال) دارای Cross-linking بالایی باشد تا در مقابل سایش مقاوم‌تر باشد و قسمت لثه‌ای دارای Cross-linking كمی باشد تا باند بهتری با بیس دنچر داشته باشد. بنابراین قسمت اكلوزال با Cross-linking بالا دارای قدرت باند كمتری نسبت به قسمت جینجیوال است. در تحقیقات مختلف قاعده دندان‌ها به آكریل بیس دنچر متصل شدند. در تحقیق ما نیز قاعده دندان‌ها به بیس آكریلی متصل شد.

در یک تحقیق نتیجه گرفتند که كلیه دندان‌های مورد تحقیق از نظر میانگین نیروی شكست، با یكدیگراختلاف  معنیداری ندارند و از آن جایی كه كلیه نمونه‌های ایوكلار ایتالیایی دچار شكست كوهزیو شدند، نتیجه گرفت استحكام ساختاری دندان ایوكلار ایتالیا نسبت به بقیه ضعیف‌تر است. ما در تحقیق خود نتیجه گرفتیم كه استحكام باند كششی ایوكلار ایتالیا درمیان نمونه‌های مورد تحقیق از همه بیشتر است. در عین حال 60% شكست‌ها در ایوكلار ایتالیا به صورت ادهزیو صورت گرفت.

بنابراین این نتیجه گرفته می‌شود كه در میان نمونه‌های مورد تحقیق ما، ایوكلار ایتالیا از همه استحكام ساختاری بیشتری دارد. از آنجا كه سایر  دندان‌های مورد تحقیق ما با تحقیق دیگر متفاوت بوده است، بنابراین نمی‌توان نتایج این دو تحقیق را به طور دقیق با هم مقایسه كرد. اما مسئله‌ای كه حائز اهمیت است نوع آكریل بیس می‌باشد كه در تحقیق ما از نوع MELIODENT Bayer Dental بود و در تحقیق دیگر  ازنوع آكروپارس بود. نوع آكریل مورد استفاده در بیس دنچر و هماهنگی آن با دندان می‌تواند در استحكام باند دندان با بیس اثر زیادی داشته باشد.

در تحقیق ما تمام شكست‌ها در نمونه‌های آكرادنت به صورت ادهزیو بود كه نشان دهنده استحكام باند پایین دندان‌های آكرادنت می‌باشد. همانطور كه در تست استحكام كششی نیز این نتیجه گرفته شد. شكست‌ها در نمونه‌های مربوط به هراسیت پلاس بیشتر از نوع كوهزیو بود كه نشان دهنده استحكام باند بالای نمونه‌های هراسیت می‌باشد.

تعداد شكست‌های ادهزیو و كوهزیو در نمونه یاقوت با هم برابر بود. می‌توان نتیجه گرفت كه نمونه‌های یاقوت از لحاظ استحكام باند كششی پایین تر از ایوكلار قرار دارند و از لحاظ استحكام ساختاری نیز نسبت به ایوكلار پایینتر می‌باشند. چون درصد شكست در خود ساختار دندان (كوهزیو) در نمونه‌های یاقوت بیشتر از ایوكلار بود.

در مطالعه‌ی دیگر استحكام اتصال دندان‌های مصنوعی Multilithic را مورد بررسی قرار دادند. در مطالعه آن‌ها هیچكدام از دندان‌های مصنوعی دچار شكستگی نشدند. در حالی كه در مطالعه حاضر، برخی از دندان‌های مصنوعی دچار شكستگی شدند كه این اختلاف مشهود می‌تواند مربوط به روش آزمایش یا وجود برخی اختلافات ساختمانی در دندان‌های مورد بررسی باشد.

در این مطالعه جهت نزدیكی بیشتر به شرایط دهان، عمل ترموسایكلینگ انجام گردید. البته بهتر بود كه در این بررسی امكان مطالعه تأثیر شرایط كلینیكی نظیر فشار انواع مختلف غذا، اعمال پارافانكشن و غیره بر اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین پایه آكریلی وجود می‌داشت كه در هر صورت جزء محدودیت‌های این مطالعه بود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود برای نمونه‌هایی كه دارای استحكام باند كششی كمی می‌باشند مثل آكرادنت، علاوه بر باند شیمیایی، از گیر مكانیكی هم كمك گرفته شود.

از نظر میانگین استحكام باند كششی، بالاترین مقدار مربوط به ایوكلار بود و بعد از آن هراسیت پلاس. اگرچه دو نمونه ایوكلار و هراسیت پلاس از نظر آماری با یكدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. رتبه سوم مربوط به یاقوت و كمترین میزان استحكام باند كششی مربوط به آكرادنت بود. نمونه‌های یاقوت و آكرادنت با هم و با دو نمونه قبل دارای اختلاف معنی داری بودند.

 

منبع: برگرفته از مقاله دکتر رستمخانی و همکاران چاپ شده در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

امیدواریم از خواندن مقاله مقایسه استحكام كششی دندان مصنوعی آكریلی در مجاورت بزاق مصنوعی رضایت داشته باشید. در ادامه می‌توانید نظرات خود را برای ما قرار دهید.

پروتز فیکس چیست؟
پروتز دندانی گرایشی از مراقبت دندانی است که بر جایگزینی و بازگردانی دندان‌ها تمرکز دارد. به عبارتی بهتر وظیفه بازیابی زیبایی و اصلاح طرح لبخند و سلامت دهان و دندان برعهده این پروتزهای دندانی است. ب...
ایمپلنت چیست؟
پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت می‌تواند ناحیه بی‌دندانی و تک دندانی تا بی‌دندانی کامل فک بالا، پایین یا هر دو را شامل شود. در پروتز ثابت ایمپلنت به دلیل اینکه بیمار احساس مشابه دندان طبیعی دارد، مزیت ر...