یکی از خدمات مهم لابراتوار دندانسازی لترال خدمات پروتز متکی بر ایمپلنت است. در بخش دانستنی‌های علمی می‌خواهیم مقاله بررسی مقایسه‌ای مشخصات بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای را برای شما قرار دهیم. با همراه باشید.

امروزه نیاز به موفقیت دراز مدت ایمپلنت و پروتزهای روی آن امری ثابت شده است. هر چه تعداد بیماران بیشتر می‌شود دانش ما هم باید در زمینه نگهداری و بهداشت این ترمیم‌ها كه گاهی پیچیده هم هستند، افزایش یابد. نگهداری صحیح ایمپلمنت‌ها در طول عمر آن‌ها تاثیر مثبت دارد. مهم است كه دندانپزشك شباهت‌ها و تفاوت‌های ایمپلنت‌ها و دندان‌های طبیعی را بداند. به این ترتیب و با بررسی این شباهت‌ها و تفاوت‌ها می‌توان به دستورالعمل‌های اصلی نگهداری و حفظ سلامت ایمپلنت‌های دندانی در درازمدت دست یافت.

كیفیت مشخصات بافت نرم یکی از فاكتور‌های كلیدی برای موفقیت آمیز بودن كاشت ایمپلنت می‌باشد. زیبایی می‌تواند قویا تحت تاثیر بافت اطراف ایمپلنت قرار گیرد. دانستن آناتومی ‌و بیولوژی بافت لازمه دستیابی به یك جراحی موفقیت آمیز است.

اگرچه استئواینتگریشن ایمپلنت‌های دندانی در مقالات به خوبی مستند شده است، با این وجود تلاش‌ها در دندانسازی و دندانپزشکی ایمپلنت برای رسیدن به نتایج زیبایی با ثبات و طولانی مدت ادامه دارد، كه این نتایج شامل بافت نرم سالم مید باكال و پاپیلای بین دندانی می‌باشد. ابعاد ناكافی بافت نرم می‌تواند به عوارض عملکردی و زیبایی منجر شود كه شامل چالش‌های بهداشتی، نابرابری‌های قابل مشاهده و اشکال در تکلم و تحلیل بافت در آینده خواهد بود.

مطالعات انجام شده در مورد ایمپلنت‌ها بیشتر به مقوله بافت سخت پرداخته و مشخصات بافت نرم كمتر مورد توجه قرار گرفته است. محل تلاقی ایمپلنت-بافت نرم نقش مهمی در حفظ پایداری دراز مدت استخوان كرستال دارد. تعرض به ناحیه عرض بیولوژیك موجب عوارضی نظیر تحلیل استخوان كرستال می‌شود. بنابراین از مسایلی كه باید در ارزیابی بافت نرم به آن توجه شود، عرض بیولوژیك است كه در سلامت و زیبایی ایمپلنت‌ها تاثیرگذار است.

اگر چه مطالعات متعددی در زمینه عرض بیولوژیك اطراف دندان‌ها وجود دارد، اما این شاخص در اطراف ایمپلنت‌ها و ارتباط آن با دندان‌ها چندان كه باید مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی نتایج مطالعات موجود در زمینه عرض بیولوژیك اطراف ایمپلنت‌های دومرحله‌ای و یك مرحله‌ای و دندان ضد و نقیض است. تشکیل پاپیلای بین دندانی نیز یکی دیگر از شاخص‌های مهم در زیبایی ایمپلنت است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، در مواقعی كه ضخامت بافت نرم اطراف ایمپلنت كم است، احتمال تحلیل لثه و متعاقب آن اكسپوز شدن لبه فلزی پروتز ایمپلنت بالاست.

 معاینه مشخصات بافت نرم شامل شناسایی و شرح نشانه‌های كلینیکی از عفونت و یا سایر شرایط پاتولوژیك، مانند تورم، ادم، قرمزی، كراتینیزه شدن نامنظم،، تغییر رنگ ،هیپرپلازی، زخم، پارگی بافت نرم، یا فیستول است. تمام بافت نرم حفره دهان، نه تنها بافت اطراف ایمپلنت، باید مورد بررسی قرار گیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان عرض بیولوژیك، ابعاد پاپیلا و ضخامت مخاط در اطراف ایمپلنت‌های یك مرحله‌ای و دومرحله‌ای، و مقایسه آن‌ها با دندان سمت مقابل بوده است.

محققان در مطالعاتی جداگانه ایمپلنت‌های یك مرحله‌ای و دومرحله‌ای را مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده كردند كه در همه موارد مشخصات بافت نرم اطراف ایمپلنت طول‌های تقریبا مشابهی داشت، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه روش‌های جراحی، شکل، تركیب و گسترش عرض بیولوژیك را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، كه با این مطالعه همخوانی دارند.

محققان ابعاد عرض بیولوژیك را در اطراف دندان جسد، 73/2 میلی متر اندازه گرفتند كه در این مطالعه بدون احتساب عمق پروبینگ 87/1 میلی متر اندازه‌گیری شد.

محققان در مطالعه خود ضخامت مخاط را با یك وسیله اولتراسونیك در حد عمق سالکوس و در میدباكال ایمپلنت و دندان سمت مقابل، اندازه گیری و مقایسه كردند. به طور میانگین، ضخامت مخاط در ناحیه میدباكال ایمپلنت 2 میلیمتر و در ناحیه میدباكال دندان 1/1 میلی متر گزارش شد. همچنین طی یك بررسی، میزان پاپیلا در مجاورت ایمپلنت‌های تك دندان و دومرحله‌‎ای با دندان سمت مقابل مقایسه شد، كه این میانگین در اطراف ایمپلنت، 4/2 میلی متر و در اطراف دندان، 7/2 میلی متر ثبت گردید.

در این مطالعه نیز ضخامت مخاط در ناحیه میدباكال دندان طبیعی 23/2 میلی متر و در ناحیه میدباكال ایمپلنت یك مرحله ای 21/2 میلی متر و در ناحیه میدباكال ایمپلنت دومرحله‌ای 16/2 میلیمتر اندازه گیری شد.

در مطالعه‌ای دیگر از 28 ایمپلنت 14 نمونه به صورت دو مرحله‌ای و 14 نمونه به صورت یك مرحله‌ای قرار داده شدند.

میانگین عرض بیولوژیك در ایمپلنت‌های یك مرحله‌ای 48/1±42/1 میلی متر، در ایمپلنت‌های دومرحله‌ای 48/1±67/1 میلیمتر و در دندان كنترل 61/1±47/1 میلیمتر بود. تفاوت عرض بیولوژیك بین ایمپلنت‌های یك مرحله‌ای و ایمپلنت‌های دو مرحله‌ای از لحاظ آماری معنیدار نبود. میانگین شاخص پاپیلا(PI)  در ایمپلنت یك مرحله‌ای 52/1±51/2، در دو مرحله‌ای 55/1± 53/2 و در دندان شاهد 47/1±72/2 بود. میانگین ضخامت بافت نرم (MT) در اطراف ایمپلنت یك مرحله‌ای 48/1±11/3 میلیمتر، در دو مرحله‌ای 75/1±13/3 میلیمتر و در دندان كنترل 88/1±57/2 میلیمتر بود. از لحاظ شاخص‌های مورد بررسی در این مطالعه اختلاف معنی داری بین ایمپلنت‌های دو مرحله‌ای و یك مرحله‌ای با یکدیگر و نیز ایمپلنت‌ها با دندان‌ها مشاهده نشد.

در مطالعه حاضر نیز اختلاف معنی داری بین عرض بیولوژیك ایمپلنت یك مرحله‌ای و دو مرحله‌ای با همدیگر و همچنین با دندان طبیعی وجود نداشت. اما ابعاد پاپیلا در ایمپلنت یك مرحله‌ای با دندان طبیعی به اختلاف معنی دار بسیار مقایسه‌ای نزدیك بود و اختلاف ابعاد پاپیلای اطراف ایمپلنت دو مرحله‌ای با دندان طبیعی معنیدار بود. ابعاد پاپیلا و ضخامت مخاط در ایمپلنت‌های یك مرحله‌ای و دو مرحله‌ای با همدیگر تفاوت معنی داری نداشتند اما ضخامت مخاط در ایمپلنت دو مرحله‌ای با دندان اختلاف معنی داری داشت.

محققان  عرض بیولوژیك را در ایمپلنت‌هایی كه به روش‌های دو مرحله‌ای و یك مرحله‌ای قرار داده شده بودند، بررسی و بیان كردند كه این پارامتر در گروه یك مرحله‌ای 3/2 میلیمتر و در گروه دو مرحله‌ای 3/2 میلیمتر بود و دو گروه تفاوت معنی داری از لحاظ این شاخص نداشتند. در مطالعه حاضر نیز مقدار عرض بیولوژیك اطراف ایمپلنت یك مرحله‌ای 52/1±675/1 و اطراف ایمپلنت دو مرحله‌ای 44/1±725/1 اندازه گیری شد كه این اختلاف معنیدار نبود.

یك مشکل عمده در رابطه با ایمپلنت‌های نواحی قدامی، بازسازی پاپیلا است. از آنجا كه پس از كشیدن دندان همواره مقداری تحلیل استخوان در ناحیه كرستال روی خواهد داد، قابلیت تشکیل مجدد پاپیلا توسط پروتز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این مطالعه شاخص پاپیلا بر اساس طبقه بندی Jemt صورت پذیرفت. ابعاد پاپیلا اطراف دندان طبیعی در 31 درصد موارد كمتر از 51 درصد (رتبه 1() و در 71 درصد موارد بیشتر از 51 درصد (رتبه 2) امبراژور لثه‌ای دندان را پر كرده بود و اطراف ایمپلنت یك مرحله‌ای در 51 درصد موارد موارد كمتر از 51 درصد (رتبه 1) و در 51 درصد موارد بیشتر از 51 درصد (رتبه 2) امبراژور لثه‌ای توسط پاپیلا پر شده بود و همچنین در اطراف ایمپلنت دو مرحله‌ای در 55 درصد موارد كمتر از 51 درصد (رتبه 1) و در 45 درصد موارد بیشتر از 51 درصد (رتبه 2) امبراژور لثه‌ای توسط پاپیلا پر شده بود كه این اختلاف ابعاد پاپیلا بین ایمپلنت یك مرحله‌ای و دندان سمت مقابل از نظر آماری به یك اختلاف معنی دار بسیار نزدیك بود و اختلاف ابعاد پاپیلا بین ایمپلنت دو مرحله‌ای و دندان سمت مقابل از لحاظ آماری معنی دار بود و اما اختلاف ابعاد پاپیلا اطراف ایمپلنت یك مرحله‌ای و دو مرحله‌ای از لحاظ آماری ناچیزی بوده و معنی دار نبود.

محققان شکل گیری پاپیلا را در مجاورت ایمپلنت‌های تك دندان و دو مرحله‌ای بررسی كردند كه 63 درصد دارای رتبه 2 و 37 درصد دارای رتبه صفر بودند.

سایر محققان شکل گیری پاپیلا را در مجاورت ایمپلنت‌های تك دندان و دو مرحله‌ای ارزیابی كردند. نتیجه این كه در 86 درصد بیماران پاپیلا بیشتر از 51 درصد (رتبه 2) تشکیل شده بود. در مطالعه حاضر با توجه به بالا بودن میانگین سن بیماران (8±33 سال) و افزایش احتمال تحلیل استخوان كرستال، ابعاد پاپیلا نسبت به مطالعات دیگر مقداری كمتر بود.

محققان همچنین ضخامت مخاط در ایمپلنت‌های دو مرحله‌ای و تك دندان را یك سال بعد از Loading  با یك وسیله اولتراسونیك، 3 میلی متر اپیکالیتر از مارجین بافت نرم در سمت فاسیال، (2/2 میلی متر) در ایمپلنت و در مورد دندان مجاور (3/1 میلیمتر) ثبت كردند. در مطالعه حاضر نیز اختلاف بین ضخامت مخاط اطراف ایمپلنت دو مرحله‌ای و دندان طبیعی از لحاظ آماری معنی دار بود.

 مقاله‌ای كه عرض بیولوژیك، ضخامت مخاط و ابعاد پاپیلا را اطراف ایمپلنت‌های یك مرحله‌ای و دو مرحله‌ای براساس سن و جنس بیماران با هم مقایسه كرده باشد یافت نشد، در مطالعه ما پس از مقایسه شاخص‌های ذكر شده بر اساس سن و جنس بیماران، هیچگونه اختلاف معنی داری بین ایمپلنت‌های یك مرحله‌ای و دو مرحله‌ای مشاهده نگردید.

در مطالعه ما ابعاد پاپیلای اطراف ایمپلنت دو مرحله‌ای در مقایسه با دندان دارای اختلاف معنیدار بود و تفاوت ضخامت مخاط اطراف ایمپلنت دو مرحله‌ای با دندان نیز معنی دار بود. ابعاد پاپیلای اطراف ایمپلنت یك مرحله‌ای در مقایسه با دندان به یك اختلاف معنی‌دار نزدیك بود در مقایسه عرض بیولوژیك ضخامت مخاط به ابعاد پاپیلای اطراف ایمپلنت یك مرحله‌ای و دو مرحله‌ای براساس سن و جنس بیماران اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

امیدواریم از خواندن مقاله بررسی مقایسه‌ای مشخصات بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای رضایت داشته باشید.

منبع: برگرفته از مقاله دکتر بامدی و همکاران چاپ شده در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

در ادامه نظرات خود را برای ما قرار دهید.

پروتز فیکس چیست؟
پروتز دندانی گرایشی از مراقبت دندانی است که بر جایگزینی و بازگردانی دندان‌ها تمرکز دارد. به عبارتی بهتر وظیفه بازیابی زیبایی و اصلاح طرح لبخند و سلامت دهان و دندان برعهده این پروتزهای دندانی است. ب...
ایمپلنت چیست؟
پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت می‌تواند ناحیه بی‌دندانی و تک دندانی تا بی‌دندانی کامل فک بالا، پایین یا هر دو را شامل شود. در پروتز ثابت ایمپلنت به دلیل اینکه بیمار احساس مشابه دندان طبیعی دارد، مزیت ر...